Juridisch informatie

OVER DEZE WEBSITE

Bisnode Belgium is eigenaar van deze website en van alle informatie erop, behalve indien anders vermeld. Alle handelsmerken, merken, logo's, teksten, beelden en programma's die beschikbaar zijn op deze website, zijn eigendom van Bisnode Belgium of zijn dochterondernemingen en worden beschermd door intellectuele-eigendomsrechten, tenzij anders vermeld.

De inhoud van deze website mag enkel worden gebruikt voor persoonlijke informatiedoeleinden. Dat betekent dat u alle gepubliceerde documenten mag weergeven, kopiëren, afdrukken en verdelen, zolang de inhoud gebruikt wordt voor niet-commerciële doelstellingen, zolang verwezen wordt naar Bisnode Belgium bij het verspreiden van documenten en zolang alle auteursrechten en andere eigendomsrechten in de informatie behouden blijven. Het gebruik van handelsmerken, logo's, tekst, afbeeldingen en software is verboden, behalve in overeenstemming met het bovenstaande.

De inhoud van deze website mag niet worden gewijzigd, doorgestuurd, nagemaakt, gepubliceerd, in licentie gegeven, overgedragen of verkocht zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bisnode Belgium. Ongeoorloofd gebruik of ongeoorloofde distributie van materiaal van deze website kan leiden tot burger- en strafrechtelijke sancties conform de geldende wetgeving. Bisnode Belgium zal zijn intellectuele-eigendomsrechten ten volle uitoefenen.

 

DISCLAMER

Wij doen onze uiterste best om u correcte en volledige informatie te geven. Indien desondanks wegens ongewilde fouten schade zou veroorzaakt worden, kan Bisnode daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld.

 

 

ACQUI-CITY

Acqui-city is een platform dat de beste reclamecampagnes van zijn partners verzamelt op één website. Meer weten.

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1

Het afsluiten van een overeenkomst met BISNODE  BELGIUM N.V. (hierna “Bisnode”) brengt een formele aanvaarding van de huidige algemene voorwaarden met zich mee, met uitsluiting van de toepassing van die van de klant. Hiervan kan slechts afgeweken worden door middel van een uitdrukkelijk schrijven ondertekend door beide partijen.

Artikel 2

Prijzen zijn vastgesteld op basis van het volume en de inlichtingen verstrekt door de klant op het ogenblik van het aangaan van de overeenkomst en kunnen herzien worden in geval van wijziging van deze elementen of van de omvang van de prestaties. De prijzen omvatten noch de B.T.W., of enige andere belasting, noch het vervoer. De prijzen worden jaarlijks geïndexeerd, in januari of in juli volgens het geval, ten belope van 80 %, de referentie-index zijnde de evolutie van de salarissen van het paritair comité nr. 218, volgens de volgende formule:

Geïndexeerde prijs = (BP x 0,8 x NI)/BI + BP x 0,2

  • BP = basisprijs van het contract
  • BI = index van jaar en maand ondertekening contract
  • NI = nieuwe index van het nieuwe jaar en van de maand voorafgaand aan de indexatie van het contract

Artikel 3

De facturen van Bisnode zijn betaalbaar binnen de 30 dagen einde maand na factuurdatum. In geval van niet-betaling op de vervaldag, zal het nog verschuldigde bedrag, van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling intresten ten belope van 1 % per maand opbrengen. Het nog verschuldigde bedrag zal bovendien in dezelfde omstandigheden vermeerderd worden met 10 % met een minimum van € 50,00. Indien de facturen van Bisnode op verzoek van de klant aan een derde dienen geadresseerd te worden, blijft de klant de betaling ervan waarborgen.

Artikel 4

De verbintenissen in hoofde van Bisnode zijn middelenverbintenissen. Bisnode verbindt er zich toe al het mogelijke te doen om de vermelde leveringstermijnen te respecteren. Behoudens zware fout, zal de overschrijding ervan evenwel geen aanleiding geven tot schadevergoeding noch tot de ontbinding van de overeenkomst. Bisnode verbindt zich ertoe haar beste zorgen te besteden aan de uitvoering en in voorkomend geval aan het bijwerken van de door haar geleverde gegevens en de aan haar toevertrouwde prestaties. Behoudens andersluidende schriftelijke vermelding verstrekt Bisnode geen garantie dat de door haar geleverde gegevens vrij zijn van fouten of volledig zijn, noch dat de door haar geleverde gegevens geschikt zijn voor de realisatie van een bepaalde doelstelling of voor het bereiken van een welbepaald resultaat. Bisnode draagt geen verantwoordelijkheid voor vergissing, gebrek of verzwijging in de inlichtingen verstrekt door de klant.
Schadevergoedingen ten laste van Bisnode zullen de prijs van de prestatie die ter discussie staat niet overschrijden. In het geval van opeenvolgende prestaties is de schadevergoeding beperkt tot de prestaties die ter discussie staan en die uitgevoerd werden gedurende de drie laatste maanden.
Elke klacht betreffende de levering of de uitgevoerde dienst dient schriftelijk aan Bisnode te zijn overgemaakt binnen 15 dagen na de uitvoering of de levering. Voor klachten betreffende facturen geldt een termijn van 1 maand vanaf de factuurdatum. Elke tekortkoming die niet op het ogenblik van de levering of uitvoering kon worden vastgesteld, moet binnen 15 dagen na de vaststelling ervan en uiterlijk binnen de 4 maanden na levering of uitvoering ter kennis gebracht worden van Bisnode . Klachten die na het verstrijken van deze termijnen ter kennis gebracht worden van Bisnode zullen niet in aanmerking worden genomen. Bisnode heeft het recht om een bestelling te weigeren. Bisnode mag elke bestelling uitbesteden.

Artikel 5

De klant erkent dat de gegevens en software verstrekt door Bisnode beschouwd worden als exclusieve eigendom van deze laatste, en dat de klant slechts een niet-exclusief gebruiksrecht verkrijgt.
De klant erkent uitdrukkelijk dat de door Bisnode geleverde gegevens of diensten enkel voor het overeengekomen en eigen gebruik bestemd zijn.
Het is de klant onder geen beding toegestaan de door Bisnode geleverde gegevens, al dan niet tegen betaling, aan derden over te maken of te gebruiken of ter beschikking te stellen voor het uitgeven van gidsen of leveren van inlichtingendiensten, in welke vorm dan ook (elektronisch, gedrukt, gesproken etc) of te gebruiken voor activiteiten die concurrentieel kunnen zijn aan de activiteiten van Bisnode .
In geval de door Bisnode geleverde gegevens afkomstig zijn uit het Trends Top Bestand, uitgegeven door Biblo NV, is het de klant onder geen beding toegestaan deze gegevens te gebruiken voor de opmaak van producten die concurrentieel zijn aan de producten uitgegeven door Biblo NV. In geval van twijfel verbindt de klant zich ertoe Bisnode hieromtrent te consulteren.
De klant verbindt zich ertoe de toepasselijke wetgeving evenals de gebruiksvoorwaarden opgelegd door de bdma te respecteren bij elke verwerking waarbij gebruik wordt gemaakt van de “bel-me-niet-meer-lijst (www.bel-me-niet-meer.be).
Volgende bepalingen zijn van toepassing in geval van huur van gegevens:
De gegevens worden gehuurd voor eenmalig gebruik. Het is de klant niet toegestaan de geleverde gegevens op een eigen drager op te slaan voor een duur langer dan vereist voor de verwerking. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, is het verboden de gehuurde gegevens mee te delen aan derden en verbindt de klant er zich toe om de nodige nuttige maatregelen te nemen ten einde elk onrechtmatig gebruik of verspreiding te vermijden. Elke schending van de voorafgaande verplichtingen heeft van rechtswege een forfaitaire schade-vergoeding tot gevolg gelijk aan tien maal de factuurprijs, zonder afbreuk te doen aan het recht van Bisnode om het bewijs te leveren dat haar schade hoger was en overeenstemmende schadevergoeding te eisen. Het bewijs van het onrechtmatig gebruik van het geheel van de gegevens of de software van Bisnode (o.a. door controle-adressen) is voldoende geleverd door het bewijs van een onrechtmatig gebruik van één enkel gegeven.
Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst,dient de klant aan Bisnode een exemplaar van de boodschap voor te leggen ter controle en goedkeuring en verbindt zich ertoe de goedgekeurde elementen achteraf niet meer te veranderen en ongewijzigd te gebruiken. De bewijslast van de mededeling aan Bisnode en de goedkeuring van de boodschap ligt bij de klant.

Artikel 6

Bisnode zal alle informatie uitgaande van de klant, als vertrouwelijk behandelen en zij zal deze niet meedelen aan derden, – andere dan de eventuele onderaannemer – voor zover zij geen openbaar karakter heeft of zij normaal ontoegankelijk is voor het publiek of rechtsgeldig in het bezit is gekomen van Bisnode voorafgaand aan de bekendmaking door de klant. De door de klant toevertrouwde gegevens blijven diens eigendom.

Artikel 7

In het geval de klant zijn verplichtingen niet naleeft, heeft Bisnode het recht om de uitvoering van haar verplichtingen te schorsen en kan zij in voorkomend geval een retentierecht uitoefenen. Indien de inbreuk voortduurt gedurende een termijn van 30 dagen volgend op de ingebrekestelling, kan Bisnode  de overeenkomst als van rechtswege ontbonden beschouwen en dit ten nadele van de klant. Ingeval van zware fout mag Bisnode  de overeenkomst onmiddellijk ontbinden. In geval van pluraliteit van overeenkomsten tussen partijen, zal de huidige clausule van toepassing zijn op alle overeenkomsten en niet slechts op deze in het kader waarvan een inbreuk zou begaan zijn.

Artikel 8

In geval van geschil zijn enkel de Rechtbanken van Brussel bevoegd, die het Belgisch recht en de internationale verdragen betreffende de auteursrechten en de bescherming van databanken toepassen.