Hoe verzamelen we data?

Hier is een overzicht van de meest gestelde vragen

Bisnode Belgium verzamelt gegevens bij de consumenten. Dat doet het door hen vragenlijsten over hun gewoonten toe te sturen, die zij vrijwillig kunnen invullen om gepersonaliseerde aanbiedingen te krijgen, mee te doen aan een wedstrijd of van promoties te kunnen genieten. Een voorbeeld vindt u op de site www.permesso.be.

Bisnode Belgium heeft ook partnerships gesloten met commerciële bedrijven die ons gegevens van hun klanten meedelen.

Ten slotte worden de gegevens ook aangevuld met een bepaalde hoeveelheid statistische informatie, zoals de informatie aangeboden door de Algemene Directie Statistiek, zoals bijvoorbeeld het gemiddelde inkomen in de wijk waar de mensen wonen, het percentage tuinen, het percentage eigenaars, …

Al deze gegevens verzamelen wij om ons “consumentenbestand" te vormen dat wij commercialiseren.

Ja, wij mogen uw gegevens aanvullen met afgeleide of veronderstelde gegevens. Als u bijvoorbeeld in een eengezinswoning woont en wij op hetzelfde adres de gegevens van een andere persoon hebben, dan leiden wij daaruit af dat deze persoon deel uitmaakt van uw huishouden. Dat wil niet zeggen dat wij veronderstellen dat er tussen u beiden een familieband bestaat of dat we uw burgerlijke status kennen. Voor ons is het enkel van belang vanuit marketingoogpunt om te vermijden dat wij meerdere keren dezelfde reclame sturen naar de verschillende leden van hetzelfde gezin.

Dat is ook zo indien een gezinslid verhuist. Daaruit zullen wij kunnen afleiden dat iedereen die deel uitmaakt van datzelfde huishouden, mee verhuist.

Ja, wij kunnen marketingprofielen opstellen. Concreet wil dat zeggen dat wij u in "marketingsegmenten" kunnen onderbrengen, bijvoorbeeld "gezin met kinderen", "gepensioneerden", "mensen die in de gemeente X wonen", …

Het gevolg van deze indeling in categorieën is dat wij uw gegevens commercialiseren bij bedrijven die producten of diensten verkopen waarvan wij denken dat ze u misschien interesseren. Anderzijds maakt deze indeling in categorieën het ook mogelijk dat bedrijven die producten of diensten verkopen die u waarschijnlijk niet zouden interesseren u niet contacteren voor reclame.

De criteria kunnen louter geografisch zijn. Zo zal een bedrijf ons om een selectie van mensen vragen die in een straal van 10 km van zijn winkel wonen of die in de gemeente X wonen.  Het kan ook ruimer: als wij denken dat u een gezin met kinderen bent, zult u meer reclame ontvangen voor gezinswagens, pretparken, ziekenfondsen die diensten aanbieden aan gezinnen, … Als u gepensioneerd bent, zult u eerder reclame krijgen over beleggingsproducten of vakanties, … En ten slotte, als er op uw huis zonnepanelen liggen, dan zult u misschien gevoeliger zijn voor bepaalde argumenten rond milieubescherming.

Deze profielen zijn niet vooraf opgesteld, wij kunnen ze opbouwen in functie van de vragen van onze klanten en bewaren ze niet noodzakelijk.

Nee. Wij evalueren gewoon wat wij in ons jargon uw "marketingpotentieel" noemen, d.w.z. of uw profiel van u een interessantere klant maakt dan de middelmatige klant voor de producten of diensten van een bedrijf. Dit profiel kan bestaan uit enkel een score (bijv.: voor een model van familiale wagen, gaat een familie met kinderen een hogere score krijgen dan een jonge alleenstaande) of een beschrijving van uw marketingprofiel. Het gevolg zal bijvoorbeeld zijn dat u ongetwijfeld andere reclame krijgt dan uw buurman. Dat wil niet zeggen dat hij hetzelfde product of dezelfde dienst ook niet aan dezelfde voorwaarden kan kopen. In zijn brievenbus of zijn mailbox zal gewoon een andere publicitaire inhoud zitten dan in die van u.

Het is mogelijk dat de score gelinkt aan uw profiel gecombineerd wordt met andere scores die door onze klanten opgebouwd worden. In dit geval valt de uiteindelijke interpretatie van het geheel van de scores of profielen onder de verantwoordelijkheid van onze klanten. Als deze profielen juridische gevolgen of een aanzienlijke invloed op u zouden hebben, zijn onze klanten ertoe verplicht om u hierover te informeren en om de toepasselijke wettelijke bepalingen na te leven.

Deze gegevens zijn afkomstig van de Algemene Directie Statistiek of van elke instelling die deze gegevens ter beschikking zou kunnen stellen op de markt, wat gebruikelijk Open Data wordt genoemd. Het zijn anonieme gegevens over een wijk of een groep personen en hebben dus geen betrekking op een welbepaalde persoon. Bisnode Belgium kan ook haar eigen statistische modellen bouwen.

Uw toestemming

wettelijke basis: artikel 6a van de privacyverordening :

Met name wanneer u ons vrijwillig gegevens meedeelt op onze site www.permesso.be (of in elke andere vragenlijst die wij of onze partners mogelijk uitgeven) of wanneer u zich rechtstreeks tot ons richt voor een specifieke vraag of ons vrijwillig toestemming geeft voor de verwerking van uw gegevens via elk ander kanaal.

Op basis van de nastreving van ons legitieme belang, in het kader van onze marketingactiviteiten (inclusief de verbetering van de kwaliteit van de databases van onze klanten)

wettelijke basis: artikel 6f van de privacyverordening:

Wij hebben er legitiem belang bij de hiervoor beschreven activiteiten uit te voeren. De privacyverordening voorziet in inleiding nr. 47 dat de activiteiten in verband met "direct marketing" een legitiem belang vormen.

Het spreekt voor zich dat dit belang voortdurend in evenwicht moet worden gebracht met de rechten van de personen die in ons bestand geregistreerd zijn. Daarom zien wij erop toe dat wij zo transparant mogelijk zijn bij het gebruik van de gegevens en leven wij de privacyverordening nauwgezet na wat de rechten van de persoon betreft (zie verderop).

Deze wettelijke basis wordt gebruikt voor elke verwerking van gegevens waarvoor wij uw expliciete toestemming niet vragen.

Om u te garanderen dat wij uw rechten respecteren, hebben wij een reeks maatregelen genomen:

  1. Ten eerste vragen wij aan al onze commerciële partners die gegevens met ons delen om de Privacywetgeving te respecteren, zowel op het niveau van de verzameling van gegevens als op het niveau van de informatie die zij u verschaffen m.b.t. de verwerking van uw gegevens. Meer bepaald vragen wij dat zij zo transparant mogelijk zijn wanneer ze gegevens aan Bisnode Belgium doorgeven en dat zij naar deze webpagina’s verwijzen voor meer informatie over onze activiteiten.
  2. Wij hebben procedures uitgewerkt om u de kans te geven uw rechten gemakkelijk uit te oefenen (zie verderop).
  3. U hebt er geen bezwaar tegen reclame te ontvangen, maar geeft er de voorkeur aan deze alleen via ons te ontvangen, via een specifiek medium (bijv.: uitsluitend op uw postadres maar niet per telefoon)? Geen probleem. U hoeft ons er alleen maar van op de hoogte te brengen via dit formulier.
  4. De veiligheid van uw gegevens is voor ons essentieel, wij hechten er veel belang aan en houden regelmatig interne en externe controles om ons ervan te vergewissen dat de gebruikte hulpmiddelen en procedures correct werken.
  5. Wij hebben een "afgevaardigde voor gegevensbescherming" aangesteld, die moet toezien op het respect voor uw rechten (zie verderop).
  6. Ten slotte hebben wij bij de naleving van de GDPR een impactanalyse in verband met de bescherming van de gegevens uitgevoerd. Dit document analyseert alle mogelijke risico's op een inbreuk op uw gegevens en alle andere maatregelen die moeten worden genomen om dit risico zo veel mogelijk te vermijden. De voorgestelde maatregelen werden geïmplementeerd in ons IT-systeem en in onze procedures.

Onze activiteiten draaien in hoofdzaak rond persoonlijke gegevens; ze moeten vrij lang worden bewaard teneinde de beste kwaliteit te kunnen waarborgen en teneinde het risico op fouten te verkleinen. Daarom bewaren wij uw gegevens gedurende 15 jaar vanaf de laatste registratie ervan in onze database. Het is mogelijk dat een andere bron ons uw gegevens ook doorgeeft. In dat geval begint de termijn opnieuw te lopen vanaf deze nieuwe mededeling.

Deze relatief lange termijn valt ook te verklaren door het feit dat wij zeer veel verwerkingen van persoonlijke gegevens uitvoeren. De bedrijven waarvoor wij werken vragen ons de traceerbaarheid van deze verwerkingen bij te houden.

Zoals wij eerder reeds hebben vermeld, spreekt het voor zich dat, als u wenst dat wij ofwel uw gegevens niet meer gebruiken voor reclamedoeleinden (recht op verzet), ofwel wenst te worden vergeten, het volstaat dat u de hierna beschreven procedure volgt. In dit geval is de termijn van 15 jaar uiteraard niet van toepassing en zal uw wens primeren.

Wij doen al het mogelijke om uw gegevens de grootste geheimhouding en de beste veiligheid te garanderen. In het kader hiervan nemen wij alle nodige technische en organisatorische maatregelen.

Zo zijn ons netwerk, onze infrastructuur en onze informatiesystemen beschermd. Uw persoonlijke gegevens zijn alleen toegankelijk voor de personen voor wie dat nodig blijkt voor de uitvoering van hun opdracht. Ze moeten zich strikt aan het beroepsgeheim houden en moeten alle technische voorschriften naleven die voorzien zijn om de geheimhouding van de persoonlijke gegevens te verzekeren. Op die manier willen wij vermijden dat onbevoegden toegang krijgen tot uw gegevens, of ze verwerken, wijzigen of vernietigen.

In het geval van gegevenslekken die risico's op een inbreuk op uw persoonlijke levenssfeer met zich kunnen meebrengen, worden zowel u als de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer gewaarschuwd, overeenkomstig onze wettelijke verplichtingen. In dit geval zullen wij al het nodige doen om zo snel mogelijk een einde te maken aan deze toestand en alle gevolgen ervan te beperken.

Sommige Bisnode Belgium klanten kunnen uw gegevens eventueel doorsturen buiten de Europese Unie. Het is duidelijk dat ook in dat geval uw data beschermd zijn in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en zullen wij erop toezien dat de beoogde verwerkingen een niveau van bescherming van uw gegevens respecteren dat gelijkwaardig is aan de bescherming die in de Europese Unie bestaat, met name door de contractuele clausules van de Europese Commissie te ondertekenen.

automobielsector  Producenten, invoeders en dealers van verschillende merken van wagens, en leasingmaatschappijen
Reclame agentschappen Agentschappen die de reclamecampagnes voorbereiden voor hun klanten, bv. opmaak en versturen van een mailing, email-campagne, …
durable goods Producenten van producten met een lange levensduur zoals huishoudtoestellen (wasmachine, koffiezetapparaat, …) , televisie, meubelen, … alsook de bouwsector
fast moving consumer goods Producenten van consumentenproducten (voeding, dranken, dierenvoeding, schoonmaakproducten, wasproducten, verzorgingsproducten, …) die hoofdzakelijk verkocht worden in supermarkten
financiële sector - banken en verzekeringen Banken, verzekerings- en kredietinstellingen
fundraising Liefdadigheidsinstellingen die geld inzamelen voor goede doelen
health Bedrijven in de gezondheidssector zoals mutualiteiten, producenten van parafarmaceutische producten, ...
hobbies en vrije tijd Organisaties van tentoonstellingen, theater, bioscoop, musea, speelgoed, …
informatica Software en computerbedrijven
instituties Professionele federaties, consumentenverenigingen, politieke partijen, …
list brokers Tussenpersonen voor het commercialiseren van gegevens aan alle vermelde sectoren
loterijen Loterij, casino
onderwijs Scholen, universiteiten, …
onderzoeksbureaus Marktonderzoekinstellingen
overheidsinstellingen Administratie, vervoer, postbedeling, …
postorder Bedrijven die via internet of huis-aan-huis diensten en goederen aanbieden
retail Winkelketens, supermarkten in alle productcategorieën
telecommunicatie Telefoon (mobiel en/of vast), televisie- en internetaanbieders
toerisme Reisagentschappen, vakantieverblijven, …
uitgeverij en media Kranten, tijdschriften en boeken, uitgeverijen
utilities Nutsvoorzieningen zoals electriciteit-, water- en gasleveranciers
varia Andere bedrijven die werken in een consumentencontext