GDPR

AFLEVERING 6: De nieuwe GDPR-rechten van datasubjecten respecteren

03 mei 2018

Data zitten in het DNA van Bisnode net als respect.

Een ‘data subject’ is de benaming van de GDPR voor een natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens worden verzameld, verwerkt en bijgehouden. Omdat data het DNA en de bestaansreden zijn van Bisnode, zijn we altijd zeer zorgvuldig geweest in het respecteren van de rechten van de echte eigenaars van persoonsgegevens: de burgers die we allemaal zijn en die sterk gesteld zijn op hun privacy. Van meet af aan heeft Bisnode de vragen van consumenten consequent behandeld en de nodige acties ondernomen om ze te beantwoorden en hun vragen in te willigen.

De 8 GDPR-rechten voor EU-burgers

1. Het recht om geïnformeerd te worden

Individuen hebben het recht om geïnformeerd te worden over de verzameling en het gebruik van hun persoonsgegevens. De GDPR eist transparante en eenvoudig te begrijpen rapportering over bv. de doeleinden van de verwerking, de duur van de bijhoudperiodes en met wie de gegevens zullen worden gedeeld.

2. Het recht van toegang

Individuen hebben het recht om toegang te krijgen tot hun persoonsgegevens en informatie over hoe ze worden gebruikt, door wie, hoelang ze worden bijgehouden, waar ze werden verkregen, enz.

3. Het recht op verbetering

Individuen kunnen onnauwkeurige persoonsgegevens laten verbeteren of aanvullen.

4. Het recht op beperkte verwerking

Individuen hebben het recht om de tijdelijke beperking van de verwerking van hun persoonsgegevens te vragen, bv. in het geval van een geschil.

5. Het recht op de overdraagbaarheid van gegevens

Individuen hebben het recht om hun persoonsgegevens op te vragen en opnieuw te gebruiken voor hun eigen doeleinden in verschillende diensten. Hierdoor kunnen ze persoonsgegevens gemakkelijk verplaatsen, kopiëren of overbrengen van de ene IT-omgeving naar een andere op een veilige en zekere manier, zonder belemmering van hun bruikbaarheid.

6. Het recht op verzet

Individuen kunnen zich verzetten tegen het gebruik van hun gegevens voor direct marketing-doeleinden of voor marketingprofielen.

7. Het recht verbonden met automatische besluitvorming

Individuen hebben het recht niet te worden blootgesteld aan beslissingen die uitsluitend het resultaat zijn van geautomatiseerde processen zonder menselijke inmenging, en die juridische gevolgen hebben of een aanzienlijke invloed op het individu.

8. Het recht om te worden vergeten

Individuen hebben het recht om hun persoonsgegevens te laten wissen. Wettelijke redenen zijn: ongeoorloofde verwerking, verwerking die niet overeenstemt met het opgegeven doel, intrekking van toestemming, bezwaar tegen het gebruik voor direct marketing-doelstellingen.

De nieuwe GDPR-rechten zijn ingebed in alle Bisnode-processen

Bisnode heeft een Data Protection Officer aangesteld om te garanderen dat de rechten van datasubjecten worden gerespecteerd. We hebben een Data Protection Impact Assessment uitgevoerd. We hebben alle mogelijke risico’s van nadeel voor de data subjecten geanalyseerd. We hebben alle maatregelen getroffen om deze risico’s maximaal te vermijden of te beperken. De aanbevolen maatregelen zijn geïmplementeerd in ons IT-systeem en onze procedures. Dat geldt niet alleen voor de gegevens van Bisnode maar ook voor die van onze bronpartners en voor de marketingdatabases die we hosten voor klanten.

In onze communicatie aan de burgers, waaronder alle privacyclausules, verwijzen we altijd naar de website van Bisnode met GDPR-informatie voor de consumenten. Deze site informeert individuen over hun rechten en hoe ze ervan kunnen gebruikmaken via de replytool.

Hoe maken we gegevensuitwisseling GDPR-conform?

Dat is het onderwerp van aflevering 7. Hoe persoonsgegevens uitwisselen met respect voor de GDPR-regels